وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

برگرفته از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه: judgements.ijri.ir

اعتراض به قبض برق - بهترین وکیل کیفری ایران

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، عدم توجه دعوا، خوانده، شرکت غیر دولتی، شرکت توزیع نیروی برق، قبض مصرفی، اداره برق، صدور قبوض، قبض برق

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: صدور قبوض مصرفی توسط شرکت توزیع نیروی برق صورت می‏گیرد که مستقل از اداره برق است .

مستندات ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ـ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900801421

رای بدوی – جستجوی بهترین وکیل ایران

رای دیوان – جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران

خواسته آقای (م.د.) اعتراض به تصمیم و اقدامات اداره برق شهر ری در اصدار قبوض برق بدون توجه به کارکرد کنتور می‏باشد. با عنایت به اینکه شرکت توزیع نیروی برق قبوض مصرفی را صادر می‏نماید و شخصیت مستقل از اداره برق شهرستان دارد، شکایت متوجه اداره برق نمی‏باشد. مضافاً اینکه موضوع خواسته امری ترافعی و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. همچنین مستند ارائه شده سند عادی بوده و ادارات و محاکم تکلیفی در خصوص اسناد عادی در خصوص اموال غیر منقول ندارند. با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به مقررات ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

عاشوری ـ سعادت