سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

کارآموز وکالت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، وکالت در دیوان، کارآموز وکالت، سمت خواهان، سرپرست کارآموز، اقامه دعوی، کارآموز، وکالت، وکیل سرپرست

مرجع صدور: شعبه 31دیوان عدالت اداری

چکیده: کارآموز وکالت تنها با امضای وکیل سرپرست خود می‏تواند در دیوان اقامه دعوا نماید.

مستندات مواد 13 و 48 قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده 7 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903102029

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دادخواست آقای (ص.الف.) با وکالت خانم (ز.الف.)کارآموز کانون وکلای دادگستری به خواسته صدور دستور موقت برتوقف اجرای رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری‏ها و سپس ابطال آن، به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از ماهیت موضوع، نظر به اینکه دادخواست تقدیمی با امضای وکیل محترم یاد شده تنظیم و ارائه گردیده است و به موجب ماده 7 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان متوقف بر داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری بوده و کارآموز وکالت بدون امضای سرپرست که دارای وکالت رسمی در دادگستری باشد نمی‏تواند در دیوان عدالت به وکالت از دیگری طرح دعوا نماید، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب فوق دعوای مطروحه را به لحاظ عدم احراز سمت قانونی وکیل شاکی قابل استماع ندانسته به استناد مواد 1، 7، 13 و 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏نماید.

این قرار قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی