دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تصریح جلب ثالث در وکالتنامه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، وکالت در دیوان، جلب ثالث، وکالتنامه، وکیل، وکالت

مرجع صدور: شعبه 24 دیوان عدالت اداری

چکیده: اجازه وکیل برای جلب ثالث در دعوی، نیازمند قید در وکالتنامه است

مستندات ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ـ ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902402086

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت خانم (ط. ک.) به طرفیت معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مجلوبین ثالث: معاونت توسعه مدیریت … به خواسته مذکور در فوق [الزام به تعیین ردیف و مشخص نمودن وضعیت استخدامی به عنوان عامل ذیحساب فرمانداری شهرستان ملکشاهی] با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره … نظر به اینکه شاکی دلیل و مستندی قانونی که حکایت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازین قانونی باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکایت حکایت از نقض قوانین و مقررات ندارد، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و24 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی با وکالت آقای (ح. ت.) به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و … به خواسته جلب ثالث نظر به اینکه بنا به تکلیف مقرر قانونی وکیل در وکالتنامه خویش مداخله در دعوی جلب ثالث را تصریح ننموده، لذا به لحاظ فقدان سمت قانونی مستنداً به ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

آریا فر ـ توکلی دهاقانی