وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تنجیز خواسته - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: ایراد شکلی دادخواست، تنجیز خواسته، صلاحیت دیوان، خواسته، اجرای قانون

مرجع صدور: شعبه 21دیوان عدالت اداری

چکیده: خواسته باید مشخص و موردی باشد و خواسته اجرای قانون به طور کلی، غیر قابل استماع است.

مستندات ماده 2 قانون مدنی ـ ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902102227

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص دعوای خانم (ف. س.) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‏الذکر [اجرای قانون بهره‏وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 30/1/88]، نظر به اینکه هر قانونی وفق ماده 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم الاجرا می‏باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و شاکیه در صورتی که حقوقی در این قانون پیش بینی شده و به وی تعلق نگرفته می‏تواند با طرح دادخواست در خصوص اجرای آن و تعلق حقوق مربوط اقدام نماید؛ بنابراین طرح دعوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع نداشته و به رد آن رأی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی مستنداً به ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میرحسینی رودبارکی