وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مستعمل بودن کالا و خرید طبق فاکتور - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا، کالای مستعمل، فاکتور، کالا، خرید، قاچاق

مرجع صدور: شعبه 26دیوان عدالت اداری

چکیده: مستعمل بودن کالا و خرید طبق فاکتور از جمله دلایل عدم اثبات قاچاق کالا است.

مستندات ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902602799

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه اولاًـ در خصوص موضوع خواسته شعبه 24 دیوان عدالت اداری حسب دادنامه به شماره … اتخاذ تصمیم نموده ولیکن مرجع رسیدگی کننده مجدد از نظر شعبه اخیرالذکر تبعیت ننموده و به نظر سابق مرجع هم عرض خویش اصرار ورزیده و این امر صرفنظر از اینکه موجب تضییع حقوق معترض و اطاله رسیدگی می‏گردد، مغایر با موازین و مقررات قانونی در خصوص الزام به تبعیت مراجع غیر قضایی از آرای اصداری و تصمیمات متخذه از جانب دیوان عدالت اداری می‏باشد. ثانیاًـ کالاهای مکشوفه حسب گزارش ضابطین مستعمل بوده است. ثالثاًـ شاکی آنها را طبق فاکتور از نمایندگی ایران خودرو خریداری کرده که لازم است بررسی مجدد شود. علیهذا با عنایت به موارد فوق و ضمن اشعار به مفاد ماده 34 از قانون دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع و احاله می‏دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

قاسم‏زاده ـ حسینیان