وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

پرداخت حق نگهداری به جانبازان و معلولین - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: جانباز، معلولان، حق نگهداری، آزادگان، کمیسیون پزشکی، معلولین، آسایشگاه جانبازان، معلول

مرجع صدور: شعبه 6دیوان عدالت اداری

چکیده: نیاز به کمک و معاضدت کلی دیگران در انجام کارهای روزانه که به تأیید کمیسیون پزشکی رسیده و عدم نگهداری در آسایشگاه جانبازان، از شرایط پرداخت حق نگهداری به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900601771

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

توجهاً به لایحه دفاعیه مشتکی‏عنه ردیف دوم که اعلام داشته حسب اعلام سازمان بازنشستگی نیروی مسلح شاکی محترم در تاریخ 12/9/89 با وضعیت معلول حین خدمت از خدمت رها شد و از تاریخ 1/6/90 برای وی حقوق ازکار افتادگی و وظیفه تعیین و برقرار شد و درحال حاضر به مدت 5 ماه از صندوق بازنشستگی نیروی مسلح معوقات حقوق و مزایا طلبکار است که به محض تأمین اعتبار از سوی دولت پرداخت خواهد شد و در مورد خواسته دوم شاکی موضوع حق نگهداری به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه در شرایطی امکان پذیر است که اولاًـ نامبرده درانجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت کلی دیگران باشد واین امر مورد تأیید کمیسیون پزشکی رسیده باشد. ثانیاًـ در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند و درحال حاضر شرایط مذکور اثبات نشده است. با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه خواسته مبنی بر طلب حقوق و مزایا مورد تایید مشتکی‏عنه واقع شد و اذعان به طلبکار بودن شاکی مراجع به معوقات حقوق و مزایا نموده، لذا اعتراض شاکی در این مورد وارد است و مشتکی‏عنه ملزم است برابر مقررات طلب شاکی را درحق وی پرداخت نماید و در مورد خواسته دیگر شاکی موضوع حق نگهداری و بیماری خاص با توجه به اینکه شاکی در مورد ادعای خود در این مورد دلیل و مدرکی ارائه ننموده است، لذا خواسته وی به حق تشخیص داده نشده است، حکم به رد شکایت وی صادر می‏گردد. آرای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

متین ـ بشارتی‏فر