وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تجدیدنظر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: تعزیرات حکومتی، تجدیدنظر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا، تجدیدنظر، قاچاق، ارز، رد دادخواست، سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

مرجع صدور: شعبه 24 دیوان عدالت اداری

چکیده: با نقض رأی توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی در دیوان منتفی و رأی به رد دادخواست صادر می‏شود.

مستندات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902401967

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت (ر. ط. د.) و (ه. ک.) به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته ابطال رأی شماره … صادره در پرونده … شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان، نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه ثبت شده به شماره … اعلام داشته در اجرای ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، دادنامه معترض عنه از سوی ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی نقض گردیده، لذا در حال حاضر رسیدگی منتفی و مستنداً به مواد 1، 7 و 13 قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

آریا فر ـ توکلی دهاقانی