وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

زمان تقاضای دستور موقت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، دادخواست، زمان تقدیم دادخواست، خواسته، رد دادخواست، رد شکایت

مرجع صدور: شعبه 28 دیوان عدالت اداری

چکیده: تقاضای دستور موقت باید در زمان تقدیم دادخواست و همراه با خواسته اصلی یا بعد از آن باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902803575

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت آقای (ر.ت.) به طرفیت شهرداری کاشان به خواسته صدور دستور موقت، نظر به اینکه طرح شکایت تقاضای دستور موقت باید به همراه شکایت اصلی یا بعد از آن باشد، در حالی که طبق اعلام دفتر در حال حاضر پرونده جریانی در دیوان وجود ندارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه مسموع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جباری ـ پراینده شهرستانی