وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ خدمت رایگان در فاصله تمدید قرارداد

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی عام، اصل عدم تبرع، خدمت رایگان، اجرت المثل، سنوات خدمت، عدم احتساب سنوات خدمت، استخدام، قرارداد پیمانی، تمدید قرارداد

مرجع صدور: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: خدمت رایگان در فاصله تمدید قرارداد پیمانی به رغم استحقاق اجرت المثل، جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد

مستندات مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900601746

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی توجهاً به محتوای پرونده ولایحه دفاعیه طرف شکایت ]ناجا[ که به شماره… ثبت دفتر شعبه گردیده، نظر به اینکه شاکی در فاصله پس از اتمام قرارداد پیمانی تا به‏کارگیری مجدد (برای مدت دو سال و28 روز ) رایگان مشغول به خدمت بوده و این امر مورد تأیید اداره طرف شکایت بوده و با عنایت به اینکه اصل عدم تبرع درخدمت است، بنا به مراتب تقاضای شاکی در مورد حذف مبلغ اضافه دریافتی و برگشت مبلغ مزبور به شاکی موجه تشخیص، مستنداً به مواد 7، 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری مشتکی‏عنه ملزم است مبلغ مزبور را تحت عنوان اجرت المثل به شاکی مسترد نماید و اما هزینه شاکی مبنی بر احتساب مدت زمان مذکور (دوسال و 28 روز) به احتساب سنوات خدمتی به دلیل اینکه مدت فوق‏الاشاره تحت عنوان قرارداد پیمانی و یا استخدامی نبوده، لذا خواسته‏اش در این مورد فاقد مبنای قانونی است و قابل اجابت نیست، حکم به رد شکایت وی صادرمی گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
متین ـ بشارتی‏فر