وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ حق دفاع متهم

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، حق دفاع، متهم، استماع

مرجع صدور: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: رأی هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری می بایست پس از استماع دفاعیات متهم صادر شود.

مستندات ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری ـ ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201766

رای بدوی

رای دیوان

با بررسی مفاد پرونده تخلفاتی از آنجایی که هیأت بدوی به تکلیف مندرج در ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص توجه به مدافعات متهم به نحو احسن عمل ننموده است، بنابراین با تأکید بر ضرورت استماع توضیحات متهم پرونده تخلفاتی (شاکی پرونده دیوان) به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و مجدداً به همان هیأت ارجاع می‏نماید تا هیأت مزبور با بررسی دقیق و همه جانبه نسبت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام نماید. بدیهی است اعمال تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری در این راستا ضروری است. این رأی وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد