وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ ابتنای تعیین مجازات در مرحلۀ دادرسی بر تفهیم<a href=

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

اتهام و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />
کلمات کلیدی: تفهیم اتهام، تقاضای مجازات، جرح عمدیتفهیم اتهام، تقاضای مجازات، جرح عمدی

مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: هرگاه اتهام جرح عمدی با چاقو اساساً در مرحلۀ دادسرا تفهیم نشده باشد و تقاضای تعیین مجازات هم نگردیده باشد، اقدام دادگاه در استناد به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات حبس برای جنبۀ عمومی، زائد بر کیفرخواست می‏‏باشد و اگر مدنظر دادگاه می‏‏بود می‏‏بایست به دادسرا جهت رفع نقص تذکر داده شود یا اینکه تفهیم اتهام صورت گیرد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1390/08/14 شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان ح. و م. فرزندان الف. دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی موضوع شکایت آقایان ع. و د. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دلائل ذکر شده در کیفرخواست علی‏‏الخصوص، تحقیقات محلی، اظهارات مطلعین و گواهی پزشکی قانونی اتهام آنان را محرز دانسته و با استناد به مواد 295 ، 302 ، 480 ، 484 از قانون مجازات اسلامی متهم ح. را به پرداخت یک و نیم دینار بابت کبودی بازو و ح. را به پرداخت یک درصد بابت ارش جراحت دامیه شانه چپ و سه دینار بابت کبودی پلک تحتانی در فرجه یک‏‏ساله در حق ع. الف. ق. محکوم می‏‏نماید دادگاه نظر به بکارگیری چاقو توسط ح. با استناد به تبصره ماده 614 قانون مذکور نامبرده رابه تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می‏‏نماید. دادگاه هر دو متهم فوق‏‏الذکر را بابت فحاشی به شاکیان با استناد به ماده 608 از قانون مذکور هر کدام به تحمل پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم می‏‏نماید. دادگاه متهم م. را از اتهام تهدید و فحاشی نظر به عدم کفایت ادله اثباتی، عدم اقناع وجدان قضایی و با استناد به اصل برائت و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می‏‏نماید . این رأی غیابی بوده و در فرجه ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‏‏باشد.

شعبه 1148 دادگاه عمومی جزائی تهران – خادمی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. فرزند الف. و ع. و د. شهرتین ق. فرزندان ن. نسبت به دادنامه شماره 89001176 مورخ17/12/89 صادره ازسوی شعبه 1148 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواهان‏‏های ردیف دوم و سوم بر علیه تجدیدنظرخواه ردیف اول و متهم دیگری که رأی نسبت به وی غیابی بوده دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی که منجر به محکومیت متهمان به پرداخت مقادیری دیه و تجدیدنظرخواه ردیف اول علاوه بر آن به تحمل نود و یک روز حبس از جهت ایراد جرح با چاقو محکوم و همچنین هر دو متهم بابت فحاشی هر کدام به‏‏تحمل پنج ضربه شلاق نیز محکوم شده‏‏اندکه پس از ابلاغ دادنامه از سوی تجدید نظرخواهان‏‏ها مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شکات تجدیدنظرخواه به قلت مجازات و در نظر گرفتن کامل صدمات دیات اعتراف داشتند و متهم تجدیدنظرخواه نیز به جهت عدم فرصت دفاع اعتراض نموده است. و این دادگاه با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‏‏گردد که در صفحه سه پرونده شکایت متقابل آقای ح. بر علیه آقایان ق. دایر به خیانت در امانت پیوست بوده که به مرجع انتظامی ارجاع و پیوست این پرونده شده ولی از سوی دادسرا و دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظری نشده است و همچنین در صفحه ششم پرونده گواهی پزشک قانونی مربوط به آقای ع. تورم مختصر طاق سر اعلام شده است ولی تعیین ارش نشده و دادگاه بدوی نیز در مورد این صدمه تعیین تکلیف نکرده است و همچنین در دادسرا فقط اتهام ضرب و جرح عمدی و فحاشی تفهیم شده است و از سوی دادسرا اتهام جرح عمدی با چاقو اساساً تفهیم نشده است و تقاضای تعیین مجازات هم نگردیده است اقدام دادگاه در استناد به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات حبس زائد بر کیفرخواست می‏‏باشد و اگر مد نظر دادگاه می‏‏بود می‏‏بایست به دادسرا تذکر و رفع نقص می‏‏نمود یا اینکه خود راساً این اتهام را تفهیم می‏‏نمود که بدین نحو عمل نشده است که ضمن تذکر به دادگاه بدوی و دادسرا مقرر می‏‏دارد تا پس از اعاده نسبت به رفع ایرادات و نواقص وفق مقررات اقدام مقتضی به عمل آورند و از آنجا که میزان صدمات و دیات متعلقه کمتر از خمس دیه کامل بوده و به استناد بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری حکم در این قسمت قطعی محسوب می‏‏شود. بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت محکوم به رد است و دادگاه بدوی باتوجه به مراتب فوق نسبت به صدور رأی اصلاحی در مورد صدمه تورم اقدام خواهند نمود و اما از جهت تعیین مجازات فراتر از آنچه که در کیفرخواست آمده است مقرر می‏‏دارد تا پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا رفع نقص و رفع ابهام به عمل آمده و سپس جهت اظهارنظربه این دادگاه ارسال گردد.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه

محمدی – سعادت زاده

 

به موجب کیفرخواست تنظیمی دادسرای ناحیه 16 تهران مضبوط در ص51 پرونده آقایان ح. و م. و م. فرزندان الف. به ترتیب اول و دوم متهمند به شرکت در ضرب و جرح عمدی و فحاشی و سوم متهم است به فحاشی و تهدیدکه پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 1072 مورخ20/11/89 غیابی صادره از شعبه 1148 دادگاه عمومی تهران آقای ح. به اتهام جرح عمدی با چاقو به تحمل نود و یک روز حبس و به اتهام فحاشی به‏‏تحمل پنج ضربه شلاق باتوجه به شکایت آقایان ع. و د. در تاریخ 2/7/1389 محکوم که مبادرت به واخواهی نموده و حسب دادنامه شماره 1176 مورخ17/12/1389 دادنامه واخواسته از سوی دادگاه شعبه 1148 در این خصوص تأیید گردیده که مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که نظربه جامع پرونده و جوانب امر و لحاظ دادنامه شماره 981 مورخ 14/8/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر از جهت دیه مقرره با حذف مجازات مربوط به جرح عمدی باچاقو به جهت عدم ذکر در کیفرخواست مستنداً به بند یک از شق ب ازماده 257 و نقض دادنامه موصوف از این بابت موافق ماده 250 و شق الف 5 ازماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‏‏نماید به دادگاه محترم نخستین متذکر می‏‏گردد که باتوجه به اقرار مجرمیت و کیفرخواست بـایـستـی ازسـوی

دادسرا اتخاذ تصمیم شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه

محمدی – سعادت زاده