وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ تناسب تخلف و مجازات در رأی کمیسیون

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده 20 داروخانه ها، تناسب تخلف و مجازات، اصول دادرسی، اصل تناسب، داروخانه، مجازات

مرجع صدور: شعبه 3دیوان عدالت اداری

چکیده: رأی کمیسیون ماده 20 از حیث کمال و کفایت رسیدگی و تناسب تخلفات انتسابی با مجازات تعیین شده مخدوش بوده و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد صادر می گردد.

مستندات تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900302512

رای بدوی

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نص تبصره 4 الحاقی به ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، اتخاذ تصمیم در خصوص لغو پروانه تأسیس و مسئول فنی داروخانه‏ها بر عهده محاکم قضایی است و حتی در صورتی که مطابق آئین نامه داروخانه‏ها تجدیدنظر در مورد صلاحیت دارندگان پروانه تأسیس یا مسئول فنی در صلاحیت کمیسیون ماده 20 صدرالذکر باشد بر اساس اصول دادرسی و محاکمات، اتخاذ تصمیم در این خصوص بایستی پس از ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب تخلف باشد که در ما نحن فیه تشریفات مذکور رعایت نگردیده و با این اوصاف رأی معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 20 از حیث کمال و کفایت رسیدگی و تناسب تخلفات انتسابی با مجازات تعیین شده مواجه با خدشه می‏باشد، در نتیجه حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد با توجه به مفاد این رأی صادر و اعلام می‏گردد.ایــن رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

واحدی ـ فرزد