وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ لغو پاداش مناطق محروم از 1386

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی عام، خدمت در مناطق محروم، پاداش مناطق محروم، پاداش، منطقه محروم

مرجع صدور: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: پاداش مناطق محروم از سال 86 لغو شده است.

مستندات بند 3 تصویب نامه‏های 2347/ت215 ـ 12/6/73 و 214312/39444/هـ 28/12/86 هیأت وزیران ـ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 86 ـ آرای 73 الی 87 ـ 25/2/84 ، 940 ـ 6/9/86 و 178ـ20/4/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902701998

رای بدوی

رای دیوان

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به اینکه طبق بند 3 تصویب نامه شماره2347/ت215 ـ 12/6/73 هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستان‏ها و آرای وحدت رویه شماره های87 الی 73 ـ 25/2/84 و 940 ـ 6/9/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت با احراز اشتغال و خدمت در دهستان‏های موضوع جدول پیوست مصوبه مذکور برابر یک ماه مجموع فوق‏العاده شغل و حقوق به عنوان پاداش مناطق محروم قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست تقدیمی، شاکی در مدت سنوات مورد خواسته لغایت سال 1386 در دهستان‏های محروم جدول پیوست مصوبه فوق‏الذکر اشتغال به کار نداشته است و با توجه به اینکه سنوات بعد از سال 1386 نیز به موجب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 86 کل کشور و مصوبه شماره 214312/39444/هـ ـ 28/12/86 هیأت وزیران پاداش مناطق محروم لغو گردیده، لذا مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 178 مورخه 20/4/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشـار شعبه
ساریخانی ـ مرادی