وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ تاریخ استحقاق مستمری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی عام، مستمری بازماندگان، تاریخ استحقاق، ورثه، تاریخ فوت، تاریخ تقاضا، فوت، مستمری، تقاضا

مرجع صدور: شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: برقراری حقوق وظیفه و مستمری از تاریخ تقاضا قانونی نبوده و بازماندگان از تاریخ فوت مستحق دریافت مستمری می‏باشند.

مستندات ماده 81 قانون تأمین اجتماعی ـ بند ب قانون اصلاح تبصره 2 قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه درمورد فرزندان و نوادگان اناث ـ مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری ـ رأی 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 4/11/89

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970901501671

رای بدوی

رای دیوان

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‏‏عنه به شماره … که به شماره … ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به اینکه برمبنای ماده 81 قانون تأمین اجتماعی و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان آنان مصوب 2/10/1363 با اصلاحات بعدی و دادنامه شماره 490 مورخ 4/11/89 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مقید نمودن برقراری حقوق وظیفه و مستمری به تاریخ تقاضا ازجایگاه قانونی برخوردار نبوده، در نتیجه بازمانده و یا بازماندگان بیمه‏‏پرداز متوفی از تاریخ فوت استحقاق دریافت مستمری را دارا هستند، لذا شعبه 15 دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مستمری ازتاریخ فوت بیمه‏‏پرداز در حق خواهان صادر و اعلام می‏‏کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث