وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ عدم قابلیت مجازات توهین در قالب <a href=

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

مزاحمت تلفنی به صورت مستقل” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />
کلمات کلیدی: تعیین مجازات جداگانه، توهین، مزاحمت تلفنیمزاحمت تلفنی، توهین، تعیین مجازات جداگانه

مرجع صدور: شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: تعیین مجازات مستقل برای توهینی که در قالب مزاحمت تلفنی واقع شود صحیح نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1391/05/01 شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند الف 37 ساله آزاد به قید معرفی کفیل دائر بر توهین و مزاحمت تلفنی توجهاً به شکایت شاکی کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 7، متن پیام‏‏های ارسالی، پاسخ استعلام شرکت مخابرات و سایر قرائن موجود در پرونده، مجرمیت متهم موصوف محرز است فلذا دادگاه به استناد ماده 608 و 641 قانون مجازات اسلامی وی را در خصوص اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و درخصوص اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس محکوم، که با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس وی را تبدیل و … به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می‏‏نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیــــدگی مجدد در دادگاه‏‏های تجدیدنظر استان تهران می‏‏باشد.

رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران – شیری خان

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح. به طرفیت آقای م. از دادنامه 600464-1/5/91 شعبه 1031 دادگاه عمومی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‏‏الذکر تجدیدنظرخواه از جهت مزاحمت تلفنی و توهین حسب مواد استنادی قانون به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم شده است حال با توجه به اینکه سه بار در تاریخ‏‏های 28/2/90 و 27/2/90 و20 /2/90 از تلفن … با تلفن … تماس حاصل شده و به طرف تلفن … کلمات توهین آمیز [در قالب] پیام کوتاه ارسال کرده است و مالکیت تلفن … هم حسب گزارش مخابرات در تاریخ‏‏های مذکور که پیام کوتاه فرستاده شد، برای آقای ح.ر. بوده و فعال بوده است با این ترتیب جرم مزاحمت تلفنی با تماس‏‏های مکرر همراه با توهین محرز می-باشد و اما جرم توهین توام با مزاحمت تلفنی بوده و جرم مستقل تلقی نمی‏‏گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می‏‏گردد و به تعیین مجازات برای جرم مزاحمت تلفنی حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‏‏باشد ولکن با توجه به میزان و تعداد مزاحمت با اختیار حاصل از تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و محکوم می‏‏گردد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 این قسمت از رأی تائید می‏‏گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

قنبری – قاسمی