وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ وجود رابطۀ استلزامی بین ورود به ملک غیر و<a href=

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

تخریب آن” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />
کلمات کلیدی: تخریب ملک، رابطۀ استلزامی، ورود غیرمجاز به ملک غیرورود غیرمجاز به ملک غیر، تخریب ملک، رابطۀ استلزامی

مرجع صدور: شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: بزه ورود غیرمجاز به ملک دیگری و تخریب آن، دارای رابطۀ استلزامی بوده (یعنی ورود به ملک لازمۀ تخریب آن است) و لذا مطابق مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اعمال می‏‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1390/07/12 شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1-م. 2- م. 3-الف. 4-ش. 5-الف. 6-ج. 7- ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب و [متهم] ردیف ششم ورود به عنف و تخریب و ضرب و جرح عمدی و توهین به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت شاکی و وکیل مدافع و اظهارات شهود و مدارک [تقدیمی] و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با رد دفاعیات متهمین دایر بر داشتن مجوز ماده صد [شهرداری] مبنی بر تخریب محل که با بررسی ملاحظه گردید حکم تخریب صادره نسبت به محل جدیدالاحداث نبوده است بنابراین با احراز بزهکاری متهمین و با توجه به رابطه استلزامی بزه ورود به محل و تخریب بنا، متهمین را از حیث ارتکاب جرم تخریب با اعمال ماده 677 و 46 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت هر کدام دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‏‏نماید و همچنین متهم ج. را بابت توهین و ضرب و جرح عمدی با استناد به مواد 608 ، 480 ، 481 ، 367 قانون مجازات اسلامی بابت جراحت دامیه بالای سر [به] 2 درصد دیه کامل، کبودی پشت شانه چپ، 5/1 دینار در حق س. و بابت حارصه ساعد دست چپ نیم درصد دیه کامل در حق ج. و بابت حارصه در کف دست راست نیم درصد دیه کامل و پارگی شاخ خلفی منیسک چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش در حق م. و بابت توهین به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‏‏نماید. رأی صادره در خصوص متهمین ج. و الف. و م. غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در خصوص سایر متهمین حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکـم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران – پاشازاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. 2- الف. از دادنامه شماره 0713 مورخ 12/7/90 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی که به‏‏موجب آن نامبردگان به اتهام تخریب موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته‌اند، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده‌‏‏اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این‏‏که رأی کمیسیون ماده 100 [شهرداری] نسبت به‏‏محل تخریب شده صادر نشده، بلکه به‏‏دلیل عدم دقت مأمورین مذکور ملک موصوف تخریب گردیده و تجدیدنظرخواهان نیز به این موضوع وقوف کامل داشته‌اند دادنامه صادره نیز با رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی صادر گردیده متضمن همین موضوع است ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار اعلام می‏‏‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان – مستشار دادگاه

موسوی – محمدی