وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ جنبۀ عمومیِ ایراد<a href=

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

ضرب و جرح عمدی” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />
کلمات کلیدی: جنبۀ عمومی جرم، ضرب و جرح عمدیضرب و جرح عمدی، جنبۀ عمومی جرم

مرجع صدور: شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در مورد جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، اگر تقاضای کیفر از این بابت از سوی دادسرا صورت نگرفته باشد، دادگاه مواجه با تکلیف نمی‏‏باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1391/02/25 شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ک. فرزند ز. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکیه خانم س. در مورخ 17/5/90، با توجه به شکایت شاکیه با وکالت خانم س. وکیل دادگستری، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود و مطلعین، اقاریر متهم مبنی بر وقوع درگیری و دفاعیات غیرموجه وی و سایر قرائن موجود در پرونده، لذا بزهکاریش محرز است و مستنداً به مواد 302، 480، 48 قانون مجازات اسلامی، متهم، نامبرده را به پرداخت یک فقره نیم صدم دیه کامله بابت جراحت حارصه ساعد چپ، یک فقره سه هزارم دیه کامله بابت کبودی قسمت فوقانی خارجی ابروی چپ و یک فقره هفتاد و پنج صدم از یک هزارم دیه کامله بابت قرمزی ساعد چپ ظرف یک‏‏سال از تاریخ ضرب و جرح در حق نامبرده محکوم می‏‏نماید. و در مورد جنبه عمومی جرم با توجه به عدم تقاضای کیفر از این ناحیه از سوی دادسرا، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی‏‏باشد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‏‏باشد.

رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزائی تهران – پور عبدالله

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی طرفین شکایت 1- س. با وکالت خانم س. و 2- خانم ک. نسبت به دادنامه شماره 00119 مورخ 25/2/91 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت خانم ص. به پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به اینکه دیه محکوم‏‏بها کمتر از حد نصاب مصرّح در بند د ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 است، لذا موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر به لحاظ قطعی بودن رأی نمی‌‏‏باشد با رعایت ماده 241 قانون آیــین دادرســی فــوق-الذکـر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‏‏‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – ظاهری