وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق<a href=

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

جرم جعل” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ />
کلمات کلیدی: استفاده از سند مجعول، جعل، ورود ضررورود ضرر، جعل، استفاده از سند مجعول

مرجع صدور: شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می‏‏باشد و چنانچه ورود ضرر محرز نباشد، جرم جعل تحقق نمی‏‏یابد و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم منتفی می‏‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1391/03/20 شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ح. علیه خانم ها 1- ب. فرزند ب, 34 ساله, با وکالت آقای ن. 2- ن. , 3- ن. هر دو فرزند ن. دایر بر ردیف دوم و سوم، جعل از طریق الحاق امضاء ذیل مبایعه نامه عادی مورخه 31/2/88 و ردیف اول استفاده از سند مجعول مزبور به شرح منعکس در پرونده, دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده، نظر به فقد دلیل کافی و محکمه‏‏پسند دال بر توجه اتهام و انکار شدید متهمین و عدم احراز عناصر متشکله بزه معنونه، چرا که دلیلی بر صوری بودن مبایعه‏‏نامه تنظیمی موصوف ارائه نشده است تا بتوان امضای ردیف های دوم وسوم که به‏‏عنوان گواه ذیل آن را امضاء نموده‏‏اند جعلی تلقی نمود و به علاوه احد از نسخه‏‏های مبایعه‏‏نامه موصوف که شهود ذیل آن را هم امضاء نموده‏‏اند نزد خود شاکی می‏‏باشد که از ارائه آن خودداری نموده است و اگر امضای متهمین موصوف به‏‏عنوان گواه ذیل آن الحاق شده است چطور شهود ذیل نسخه مربوط به وی که نزد خودش می‏‏باشد را امضاء نموده‏‏اند. همچنین یکی از شرایط تحقق بزه جعل ورود ضرر به شاکی می‏‏باشد در حالی که در مانحن‏‏فیه ورود ضرر محرز نمی‏‏باشد چرا که خود شاکی راجع به ملک موصوف به متهم مزبور وکالتنامه هم داده است لذا با توجه به مراتب فوق و با التفات به اینکه وقتی جعلی بودن سند موصوف منتفی باشد، به طریق اولی استفاده از سند مجعول هم مصداق ندارد. بنابراین در اجرای بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمین صادر و اعلام می‏‏نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏‏باشد.

رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران – موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 239 مورخ 20/3/91 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن حکم برائت تجدید نظرخواندگان از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح و با استدلال مندرج در دادنامه مذکور صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‏‏اعتباری دادنامه معترض‏‏عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‏‏باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‏‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‏‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان – مستشار دادگاه

ساداتی – طایفی