وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

شرکت در منازعه

بهترین وکیل دعاوی منازعه در ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

عنصر روانی

محکوم کردن شرکت کنندگان در منازعه مستلزم دخالت عمدی آنها در منازعه می باشد. بنابراین، هرگاه یک نفر به قصد خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه شده باشد، وی را نمی توان به شرکت در منازعه محکوم کرد، ليكن قصد خاص ایراد یکی از صدمات سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ ضرورت ندارد، بلکه وارد شدن آن صدمات به طور غیرعمدی نیز شرکت کنندگان در منازعه را مشمول ماده ۶۱۵ می سازد. همین طور، انگیزه شرکت کنندگان تأثیری در مسئولیت کیفری آنها ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکت کنندگان به انگیزه کمک به طرف ضعیفتر وارد نزاع شده باشد، وی تنها ممکن است، به استناد کیفیت مخقفه مذکور در بند پ ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، از تخفیف مجازات بهره مند شود. مگر آن که عمل وی را بتوان دفاع مشروع محسوب کرد.