دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قسامه

شرایط تحقق لوث

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی کیفری تهران

توسل به قسامه در صورتی ممکن است که اولاً، قرائن و امارات موجود باعث گمان و ظن نوعی در مورد ارتکاب جرم از سوی متهم شود. تعدادی از این قرائن در ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، ذکر شده بودند، که عبارت بودند از «شهادت یک شاهد، یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل، یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معين ، و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد. لیکن این موارد، بنا به تصریح ماده مذکور، تمثیلی بودند و قرائن دیگری مثل متحدالشکل بودن ارتکاب چند قتل، وجود دشمنی و عداوت بین مقتول و شخص خاص و تهدیدات قبلی قاتل، وجود درگیری و نزاع بین طرفین و نظایر آنها هم می تواند موجب تحقق لوث شود. قاضی، به موجب ماده ۳۱۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، مکلف است که در حکم خود به قرائن و امارات موجب لوث اشاره کند و عدم ذكر آنها موجب نقض حکم خواهد شد. نباید ناگفته گذاشت که در مورد نوع قرائنی که موجب تحقق لوث می شود اتفاق نظر بین فقها وجود ندارد. برای مثال، به نظر شیخ طوسی، شافعی و ابوحنيفه اظهارات مقتول قبل از مرگ، که شخص خاصی را قاتل معرفی می کند، موجب تحقق لوث نمی شود، در حالی که مالک بن انس معتقد است که لوث تنها در دو حالت، یکی وجود یک شاهد عادل، و دیگری، گفتار مقتول پیش از مرگ، محقق می گردد. برخی از فقیهان و نویسندگان مواردی مثل وجود یک شاهد عادل را «قرینه مقالي»، و مواردی مثل یافته شدن جسد در محل خاص یا یافته شدن متهم با سلاح خونین در کنار جسد را «قرینه حالی» نامیده اند.

ثانياً، این قرائن باید برای شخص قاضی نیز، بنا به تصریح ماده ۳۱۴، ایجاد ظن کند. بدین ترتیب، دو معیار نوعی و شخصی با هم به کار برده می شوند، یعنی ظنِ ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد، و با فقدان هریک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد. بدیهی است، در صورت «تعارض ظنون»، یعنی وقتی قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند، همان طور که ماده ۲۴۲ «قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، تصریح می کرد، مورد از موارد لوث محسوب نمی شود (مثل حضور هم زمان یک شخص چاقو به دست و یک حیوان درنده در محل قتل)’. همین طور، در صورت نبودن قرائن و امارات موجب ظن، صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند تبرئه میگردد.»