سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

ماده واحده

(اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۲۹) – برای صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک رانندگان و میهمانداران ترانزیت علاوه بر مقررات قانون گذرنامه رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۲۹) – ارائه معرفی‌نامه کتبی از بنگاه‌ها، موسسات و شرکت‌های مسافربری یا باربری که از طرف وزارت راه‌ و ترابری فعالیت آنها مجاز شناخته شده است دایر بر اشتغال متقاضی در بنگاه یا موسسه و یا شرکت‌های مزبور به شغل رانندگی یا کمک رانندگی یا مهمانداری که توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.

۲- (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۲۹) – ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگری غیر از رانندگی یا کمک رانندگی یا میهمانداری که توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.

۳- ارائه برگ عدم محکومیت موثر کیفری.

۴- ارائه برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۲۹) – صدور گذرنامه برای رانندگان یا کمک رانندگان یا میهمانداران موضوع این قانون که دارای محکومیت موثر کیفری هستند ولی از تاریخ پایان محکومیت ایشان ۲ سال گذشته باشد به شرط معیل بودن با رعایت دیگر موارد فوق مجاز می‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۲۹) – در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند ۱ و ۲ این ماده، در دادگاه صالح راننده و کمک راننده و میهماندار متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الی ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده و میهماندار ترانزیت محروم می‌شود.

در صورتی که تخلف، مربوط به صدور معرفی‌نامه خلاف باشد صادرکننده معرفی‌نامه خلاف از طرف شرکت یا موسسه یا بنگاه موضوع بند ۱ این ماده، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.