دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

مصادیق جرم توهین

توهین به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل ایرن برای توهین و افترا

ماده ۵۱۴ ق.م.ا (تعزیرات): «هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله عليه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ویژگی های این ماده به قرار زیر است.

شخصیت طرف توهین

شخصیت طرف توهين منحصر به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است و هیچ شخصیت مذهبی – سیاسی دیگری را در بر نمی گیرد. مقام رهبری به یک تعبیر اعم است از رهبری که در قید حیات است و یا فوت کرده باشد و به تعبیر دیگر، منحصر به رهبری است که در قید حیات باشد. به نظر می رسد با توجه به تصریح به امام خمینی» که در زمان وضع ماده مرقوم در قید حیات نبوده است، نظریه اخير ارجح باشد؛ بنابراین می توان گفت که عنوان «مقام معظم رهبری» منحصر به رهبر در قید حیات نیست. همچنین این ماده را نمی توان به رهبرانی که در قید حیات نباشند، تسری داد مگر در مورد امام خمینی که مصرح است. توهین به مراجع دینی از شمول مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ خارج است ولی چنانچه مطبوعاتی باشد و طرف توهین از مراجع مسلم تقلید، پروانه نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و برابر ماده ۶۹۸ ق.م.ا مجازات خواهند شد. توهین به امام زاده ها در صورتی که مصداق دشنام و یا قذف باشد و توهین به ائمه طاهرین (ع) و یا حضرت صدیقه طاهره(س) تلقی شود، برابر تبصره ماده ۲۶۲ ق.م.ا در حکم سب نبی است و برابر ماده ۲۶۲ این قانون اقدام می شود. در غیر این صورت، اگر توهین به امام زاده ها توهین به مقدسات اسلام به حساب آید باید به استناد ماده ۵۱۳ ق.م.ا (تعزیرات)، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال محکوم گردد و در غیر این موارد، برابر عمومات اقدام خواهد شد.

مجازات

مجازات مقرر در ماده ۵۱۴ ق.م.ا (تعزیرات)، اخف از مجازات ماده ۵۱۳ همین قانون و اشد از سایر مجازاتهای توهین است (حبس از شش ماه تا دو سال) و تعقیب مجرم در مواد فوق الذکر نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

لازم به یادآوری است که ماده ۲۶۲ ق.م.ا ناسخ ماده ۵۱۳ ق.م.ا (تعزیرات) در مورد اشخاص است ولی در مورد مقدسات اسلام به قوت خود باقی است.

وسیله ارتكاب

با توجه به اصطلاح «به نحوی از انحاء» وسیله در این ماده شرط نیست و توهین به وسیله مطبوعات و یا به هر وسیله دیگری نیز مشمول همین حکم است. همچنین، اطلاق اصطلاح مذکور ناظر بر آن است که توهین حضوری، غیابی، علنی و غیرعلنی حكم واحد دارند. هرچند توهین به امام خمینی همواره غیابی است.