وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل ایرن برای توهین و افترا

ماده ۵۱۴ ق.م.ا (تعزیرات): «هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله عليه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» ویژگی های این ماده به قرار زیر است.

شخصیت طرف توهین

شخصیت طرف توهين منحصر به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است و هیچ شخصیت مذهبی – سیاسی دیگری را در بر نمی گیرد. مقام رهبری به یک تعبیر اعم است از رهبری که در قید حیات است و یا فوت کرده باشد و به تعبیر دیگر، منحصر به رهبری است که در قید حیات باشد. به نظر می رسد با توجه به تصریح به امام خمینی» که در زمان وضع ماده مرقوم در قید حیات نبوده است، نظریه اخير ارجح باشد؛ بنابراین می توان گفت که عنوان «مقام معظم رهبری» منحصر به رهبر در قید حیات نیست. همچنین این ماده را نمی توان به رهبرانی که در قید حیات نباشند، تسری داد مگر در مورد امام خمینی که مصرح است. توهین به مراجع دینی از شمول مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ خارج است ولی چنانچه مطبوعاتی باشد و طرف توهین از مراجع مسلم تقلید، پروانه نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و برابر ماده ۶۹۸ ق.م.ا مجازات خواهند شد. توهین به امام زاده ها در صورتی که مصداق دشنام و یا قذف باشد و توهین به ائمه طاهرین (ع) و یا حضرت صدیقه طاهره(س) تلقی شود، برابر تبصره ماده ۲۶۲ ق.م.ا در حکم سب نبی است و برابر ماده ۲۶۲ این قانون اقدام می شود. در غیر این صورت، اگر توهین به امام زاده ها توهین به مقدسات اسلام به حساب آید باید به استناد ماده ۵۱۳ ق.م.ا (تعزیرات)، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال محکوم گردد و در غیر این موارد، برابر عمومات اقدام خواهد شد.

مجازات

مجازات مقرر در ماده ۵۱۴ ق.م.ا (تعزیرات)، اخف از مجازات ماده ۵۱۳ همین قانون و اشد از سایر مجازاتهای توهین است (حبس از شش ماه تا دو سال) و تعقیب مجرم در مواد فوق الذکر نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

لازم به یادآوری است که ماده ۲۶۲ ق.م.ا ناسخ ماده ۵۱۳ ق.م.ا (تعزیرات) در مورد اشخاص است ولی در مورد مقدسات اسلام به قوت خود باقی است.

وسیله ارتكاب

با توجه به اصطلاح «به نحوی از انحاء» وسیله در این ماده شرط نیست و توهین به وسیله مطبوعات و یا به هر وسیله دیگری نیز مشمول همین حکم است. همچنین، اطلاق اصطلاح مذکور ناظر بر آن است که توهین حضوری، غیابی، علنی و غیرعلنی حكم واحد دارند. هرچند توهین به امام خمینی همواره غیابی است.