وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جرم توهین به مقامات در ایران

ماده ۵۱۷: «هر کس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که . در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»

ویژگی های ماده مرقوم عبارتند از:

شخصیت طرف

رییس هر کشور براساس قوانین و مقررات همان کشور تعیین می شود و دولت ایران در این مورد مداخله ای نخواهد داشت. نماینده سیاسی هم شامل سفیر آن کشور و هم هر کسی است که رییس آن کشور او را به عنوان نماینده سیاسی برای مدت طولانی یا موقت (مأموریت ویژه) به ایران اعزام نموده است. بنابراین، نماینده سیاسی ممکن است در زمان واحد، متعدد باشند. نماینده سیاسی براساس موازین قراردادهای بین المللی که به تصویب مجلس قانونگذاری رسیده باشد، تعیین خواهد شد.

علنی بودن

شرط دیگر این ماده علنی بودن توهین است. هرچند قانون مجازات عمومی صريحة نسخ شده ولی مفاد بند الف ماده ۲۱۴ مکرر آن می تواند الهام بخش ما در تعریف واژه علنی باشد: «از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عملی به طور علنی ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب امکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه ایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن.»

شرط ورود

تعقیب متهم در صورتی انجام خواهد شد که اشخاص مذکور « در قلمرو خاک ایران وارد شده و لذا توهین به آنان در خارج از ایران اعم از این که توسط ایرانیان یا خارجیان باشد از شمول ماده خارج است مگر این که بتوان عمل ارتکابی را از مصادیق بند الف ماده ۵ ق.م.ا «اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران» تلقی نمود که به نظر نگارنده نمی توان توهین را از مصادیق چنین اقداماتی محسوب کرد.

معامله متقابل

«معامله متقابل» شرط دیگر جرم دانستن توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن است. منظور از معامله متقابل، جرم شناختن توهین به رئیس کشور ایران و یا نماینده سیاسی آن در آن کشور است و نوع و میزان مجازات، مورد نظر قانونگذار نبوده است.

تقاضای مجازات

تعقیب مرتکب در این جرم منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد. (تبصره ماده ۵۱۷). با توجه به تصریح ماده به شخصیت طرف توهین یعنی رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، استفاده قانونگذار از اصطلاح «… با مطالبه ولی او…» ابهام برانگیز است.

شرط مکان

استفاده قانونگذار از اصطلاح «… قلمرو خاک ایران» را نباید با تفسير مضيق منحصر به قلمرو زمینی دانست. بنابر این، قلمرو خاک ایران شامل قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران است. (ماده ۳ ق.م.ا).