دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

مصادیق جرم توهین

توهین با منطوق قذف

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی کیفری در ایران برای جرم توهین

ماده ۲۵۲ ق.م.ا مقرر می دارد: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا با لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.»

شرایط تحقق این ماده در مصداق توهین عبارتند از:

الف. متفاوت بودن قذف شونده و مخاطب. در این ماده، مخاطب قاذف کسی غیر از مقذوف است و به عبارت دیگر، قذف شونده، مخاطب مستقیم مرتکب نیست.

ب. قذف شونده باید از اقوام نسبی یا سببی نزدیک مخاطب از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر او باشد. استفاده از واژه «از قبیل» هرچند این اشخاص را از حصر خارج می کند ولی به اقوام دور قابل تسری نیست.

پ. مرتكب باید در انتساب زنا یا لواط، قاصد باشد تا به تبع جرم ارتکابی او قذف)، امکان اعمال مجازات توهین نیز میسر گردد. علاوه بر آن، الفاظ مورد استفاده مرتکب هرچند باید صریح در انتساب زنا یا لواط باشد ولی باید الفاظی غیر از واژگان زنا یا لواط بکار برده شود. بدیهی است استفاده از واژهای اخیر، به طریق اولی، مرتکب را مشمول ماده ۲۵۲ ق.م.ا قرار خواهد داد.

ت. در چنین شرایطی، تعدد معنوی محقق است. عنوان نخست وقوع جرم قذف نسبت به کسی است که زنا یا لواط به او نسبت داده شده و نسبت به مخاطب، در صورتی که اذیت شده باشد، جرم توهین محقق و حسب مورد به مجازات مقرر برای آن نیز محکوم می گردد. (جمع مجازاتها) باید اشاره کرد که در فرض تعدد معنوی، اگر جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مرتکب فقط به مجازات حد محکوم می شود، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (تبصره ماده ۱۳۵ ق.م.ا)

ث. جرم توهین موصوف برخلاف سایر انواع جرایم توهین، مقید به نتیجه (اذیت مخاطب) است. این اذیت، جنبه شخصی دارد و در صورت عدم وقوع، مرتکب فقط به مجازات قذف محکوم می شود. بنابراین، اگر کسی به فرزند بالغ خود بگوید تو فرزند من نیستی، چنانچه موجب اذیت وی شود، مرتکب به حد قذف و توهین محکوم می شود و در غیر این صورت و به رغم آن که توهین محقق است، مرتکب را نمی توان به مجازات توهین محکوم نمود.