وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین با منطوق قذف

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی کیفری در ایران برای جرم توهین

ماده ۲۵۲ ق.م.ا مقرر می دارد: «کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا با لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.»

شرایط تحقق این ماده در مصداق توهین عبارتند از:

الف. متفاوت بودن قذف شونده و مخاطب. در این ماده، مخاطب قاذف کسی غیر از مقذوف است و به عبارت دیگر، قذف شونده، مخاطب مستقیم مرتکب نیست.

ب. قذف شونده باید از اقوام نسبی یا سببی نزدیک مخاطب از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر او باشد. استفاده از واژه «از قبیل» هرچند این اشخاص را از حصر خارج می کند ولی به اقوام دور قابل تسری نیست.

پ. مرتكب باید در انتساب زنا یا لواط، قاصد باشد تا به تبع جرم ارتکابی او قذف)، امکان اعمال مجازات توهین نیز میسر گردد. علاوه بر آن، الفاظ مورد استفاده مرتکب هرچند باید صریح در انتساب زنا یا لواط باشد ولی باید الفاظی غیر از واژگان زنا یا لواط بکار برده شود. بدیهی است استفاده از واژهای اخیر، به طریق اولی، مرتکب را مشمول ماده ۲۵۲ ق.م.ا قرار خواهد داد.

ت. در چنین شرایطی، تعدد معنوی محقق است. عنوان نخست وقوع جرم قذف نسبت به کسی است که زنا یا لواط به او نسبت داده شده و نسبت به مخاطب، در صورتی که اذیت شده باشد، جرم توهین محقق و حسب مورد به مجازات مقرر برای آن نیز محکوم می گردد. (جمع مجازاتها) باید اشاره کرد که در فرض تعدد معنوی، اگر جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مرتکب فقط به مجازات حد محکوم می شود، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (تبصره ماده ۱۳۵ ق.م.ا)

ث. جرم توهین موصوف برخلاف سایر انواع جرایم توهین، مقید به نتیجه (اذیت مخاطب) است. این اذیت، جنبه شخصی دارد و در صورت عدم وقوع، مرتکب فقط به مجازات قذف محکوم می شود. بنابراین، اگر کسی به فرزند بالغ خود بگوید تو فرزند من نیستی، چنانچه موجب اذیت وی شود، مرتکب به حد قذف و توهین محکوم می شود و در غیر این صورت و به رغم آن که توهین محقق است، مرتکب را نمی توان به مجازات توهین محکوم نمود.