وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین در قانون جرایم نیروهای مسلح

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جرایم نظامی توهین به مافوق در تهران

توهین به مافوق

به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد.

تبصره. در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می شود».

ویژگیهای این نوع توهین عبارتند از:

نخست، برخلاف سایر جرایم توهین، در این ماده، شغل مرتکب یعنی نظامی بودن شرط است.

دوم، همانند ماده ۶۰۹ ق.م.ا (کتاب پنجم) توهین در صورتی مشمول ماده ۴۸ خواهد بود که مافوق در حین خدمت و یا در ارتباط با آن باشد. این شرط مشمول توهین کننده نخواهد بود.

سوم، مافوق هر کسی است که در سلسله مراتب نظامی بالاتر از مرتکب قرار گرفته باشد اعم از این که طرف توهین، فرمانده یا رئیس وی باشد یا نباشد.

چهارم، همانند ماده ۶۰۸ ق.م. (کتاب پنجم) چنانچه توهین مصداق قذف باشد فقط به حد مقرر برای قذف محکوم خواهد شد و از تعزیر معاف خواهد بود.

پنجم، مجازات توهین به مافوق به شرح فوق حبس از دو ماه تا یکسال است.

ششم، علم مرتکب به مافوق بودن طرف ضروری است.

توهین به افراد تحت امر

به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «هریک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد». نکات قابل توجه در این ماده شامل:

نخست، برخلاف ماده ۴۸ این قانون که صرف نظامی بودن مرتکب کافی برای تحقق جرم است در این ماده، مرتکب باید فرمانده و یا مسوول نظامی نیز باشد و به عبارت دیگر، نظامیانی مشمول این ماده خواهند بود که فرمانده یا مسوول باشند. این قانون در مورد نظامیانی که سمت فرماندهی یا مسؤولیت ندارند و به افرادی که مافوق با مادون آنها هستند و یا از نظر درجه نظامی یکسان هستند توهین می کنند، ساکت است.

دوم، توهین فرمانده یا مسؤول نظامی در صورتی در شمول این ماده قرار می گیرد که طرف توهین از افراد تحت امر او باشد و لذا اگر یک نظامی به نظامی دیگری که در در جه پائین تر یا هم درجه اوست و بر او سمت فرماندهی و ریاست ندارد توهین کند از شمول ماده ۴۹ خارج خواهد بود.

سوم، تعیین مجازات مساوی برای مرتکبین جرم توهین اعم از این که فرمانده یا مسوول بوده و یا هر نظامی که به مافوق خود توهین نماید (حبس از دو تا شش ماه) عادلانه و با اصل تساوی مجازاتها منطبق است.

چهارم، قسمت ذیل ماده ۴۹ که مقرر می دارد: «… و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد» متضمن اشکال های زیر است: نخست، برخلاف مواد ۴۶ و ۴۸ همین قانون که اهانت را در صورتی که مصداق قذف باشد قابل تعزیر ندانسته، اهانت فرمانده به افراد تحت امر در چنین صورتی دو عنوان خواهد داشت و به مجازات حد و تعزیر توأمان محکوم خواهد شد. دیگر این که برخلاف سیاست کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۵۱ ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۶ و ۶۰۸ که در چنین مواردی مرتکب فقط به مجازات حد محکوم و از مجازات تعزیر معاف است، به جمع دو مجازات حد و تعزیر حکم داده شده است.