دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرایم علیه آزادی رفت و آمد

نوزادربایی (ماده ۶۳۱ ق.م.ا کتاب پنجم)

[تعداد: 1   میانگین: 4/5]

بهترین وکیل نوزادربایی تهران

به موجب ماده ۶۳۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

رکن مادی

رفتار مرتکب

مصادیق رفتار مجرمانه در این جرم عبارتند از : دزدیدن یا مخفی کردن، به جای طفل دیگری قلمدادن کردن و یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کردن. دزدیدن در این جرم برخلاف آدم ربایی، مستلزم جابجایی است و این مفهوم با وضعیت بزه دیده، که طفل تازه متولد شده است، بیشتر انطباق دارد. مخفی کردن نیز واجد همان ویژگی هایی است که در جرم آدم ربایی مورد بررسی قرار گرفت و نیازی به تکرار نیست.

منظور از به جای طفل دیگری قلمداد کردن آن است که هیچ یک از موارد دزدیدن یاد اخفا صورت نمی گیرد ولی نوزادی را که متعلق به مادر نیست به گونه ای مانند تغییر گهواره (در زایشگاه متعلق به او قلمداد می کنند و یا نوزاد دیگری را نزد زنی می آورند که او را زایمان ننموده و در عمل متعلق به او قلمداد می نمایند. در این فرض، همان گونه که گفته شد، دزدیدن یا اخفایی در کار نیست ولی به طریق ممکن نوزادی به زن معرفی می شود که متعلق به او نیست.

ویژگی بزه دیده

منظور از طفل تازه متولد شده نوزادی است که زمان قابل اعتنایی از تولد او نگذشته و بر همین اساس هنوز برای مادر شناخته شده نیست. تشخیص ویژگی تازه متولد شده بر اساس عرف مامانی مشخص می گردد. بنابراین چنین اقدامی علیه اطفالی که تازه متولد شده نیستند، از شمول این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است آدم ربایی یا بازداشت غیرقانونی به حساب آید.

طفل تازه متولد شده که موضوع ماده ۶۳۱ ق.م. (تعزیرات) است باید در زمان اقدام مرتکب زنده باشد و در غیر این صورت مجازات مرتکب به جزای نقدی تغییر خواهد نمود.

رکن معنوی

جرم موضوع ماده ۶۳۱ از جرایم عمدی است و علم مرتکب به زنده بودن و نوزاد بودن ضروری است. علاوه بر آن قصد مرتکب در دزدیدن، مخفی کردن و یا قلمداد کردن لازم است. در این جرم انگیزه مرتکب شرط نیست و این که مرتکب چه اهدافی را دنبال می کرده، تأثیری در وقوع جرم ندارد.

مجازات

مرتکب در صورتی که طفل زنده باشد شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود و چنانچه نوزاد مرده باشد، مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تعامل آدم ریایی با نوزادربایی

ماده ۶۳۱ یک مصداق خاص و محدود در مورد نوزادان است و در همان محدوده باید تفسیر شود. این بدان معناست که اعمال ماده ۶۲۱ این قانون در مورد نوزادان تازه متولد شده بلامانع است و لذا چنانچه دزدیدن یا اخفاء با انگیزه های سوء مذکور در ماده اخیر محقق شود، در شمول این ماده بر مرتکب نباید تردید داشت.

نمود.