سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸

ماده 1

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۲/۲۴/۱/۱۸۰۹ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۹ وزارت کشور آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1

خدمات سجلی در ادارات ثبت احوال در قبال ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز وجوه مقرر در این آیین نامه به حسابی که در شعب بانکها با رعایت مقررات مربوط از طریق خزانه افتتاح شده و یا می شود انجام می گیرد.

تبصره در بخش ها و روستاهایی که فاقد شعبه بانک می باشند و یا خدمات سجلی توسط اکیپ های سیار سجلی انجام می شود وجوه مقرر از طریق صدور برگ رسید دریافت وجه طبق نمونه ضمیمه این آیین نامه اخذ خواهد شد.

بند ۱ مسئول صدور اوراق مذکور موظف است نسخه اول قبض را به متقاضی تحویل و نسخه دوم را به عنوان جمع عملیات مالی ضمیمه لیست مربوط را به بانک ارائه نماید که به عنوان سوابق اداری نگهداری گردد و نسخه سوم نیز ضمیمه پرونده درخواستی متقاضی خواهد شد.

بند ۲ مسئول صدور قبض رسید موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وصول بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل کلیه وجوه دریافتی را همراه با نسخه دومقبوض و لیست تنظیمی با امضای رییس ثبت احوال و حسابدار به حساب موضوع ماده یک آیین نامه واریز و فیش بانکی لازم را دریافت نماید.

بند ۳ واریز وجوه دریافتی در مدت ماموریت اکیپ های سیار توسط سرپرست اکیپ اعزامی در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از انجام ماموریت بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل با رعایت بند ۲ تبصره ذیل ماده یک این آیین نامه انجام می گیرد.