وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل تهدید در اصفهان حق آزاد بودن از هرگونه ترس و واهمه در مقدمه «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از اهداف «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نیز رسیدن به جهانی است که در آن همه افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند. بنابراین، تهدید کردن اشخاص، از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها می شود، ناقض یکی ا...