وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل ثبت احوال چنانکه ماده «1» آئین‌نامه تعریف مینماید: «سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال بثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است. نمایندۀ ثبت احوال کارمندی است که از طرف ادارۀ ثبت احوال رسماً برای ثبت وقایع چهارگانه در دفاتر رسمی انتخاب میشود».اسناد سجلی بر دو دسته‌اند: دفاتر، شناسنامه. دفاتر سجل احوال دفاتر سجل احوال عبارت از دفاتری است که احوال شخصیه...