وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل سقط جنين ماده ۹۱ قانون تعزیرات، سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، صراحت سقط جنین روح دار را موجب قصاص می دانست، ولی با عدم تصریح به این امر در ماده ۶۲۲ رقانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، نمی توانستیم برای این کار مجازات قصاص درنظر بگیریم. مسلما واژه رقصاص، مذکور در ماده اخیرالذکر به جراحات وارده به مادر و نه جنین اشاره دارد، چون اگر موضع اخیر مدنظر می بود، در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون تعزیرات»، مصوب سا...