وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مجتبی ملکی - Mojtaba Maleki وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۲۳نام مجتبینام خانوادگی ملکیFirst name MojtabaSurname Malekiتلفن همراهتلفن دفتر ۰۲۱-۲۲۳۷۵۷۹۲وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر صرافهای شمالی کوچه ۱۵ غربی پ۵۰ واحد ۹ساعات حضور ...

حسین رضازاده - Hossein Rezazadeh وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۵۵نام حسیننام خانوادگی رضازادهFirst name HosseinSurname Rezazadehتلفن همراهتلفن دفتروضعیت اشتغال تودیع پروانهدرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر شهید موحد دانش شهید قاسمی کوچه مینا گلستان شمالی پ ۱۱واح...

قربانعلی احمدی - ghorban ali ahmadi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۲۴نام قربانعلینام خانوادگی احمدیFirst name ghorban aliSurname ahmadiتلفن همراهتلفن دفتر ۲۱۲۲۵۲۹۶۱۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خیابان رسالت غرب خیابان شهید کرد خیابان ...

نرگس اسکافی - Narges Eskafi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۵۶نام نرگسنام خانوادگی اسکافیFirst name NargesSurname Eskafiتلفن همراه ۹۱۲۵۹۳۹۲۲۷تلفن دفتر ۴۴۴۸۶۰۴۹وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خیابان اشرفی اصفهانی بالاتر از پونک خیابان ۱۵ پل...

گلرخ افقهی - Golrokh Afghahi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۲۷نام گلرخنام خانوادگی افقهیFirst name GolrokhSurname Afghahiتلفن همراهتلفن دفتر ۸۸۵۵۵۷۴۹وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر تهران- خیابان بخارست - کوچه یکم- پلاک ۱۴ واحد ۲۰سا...

احمد خضرائی - Ahmad Khazaiee وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۵۷نام احمدنام خانوادگی خضرائیFirst name AhmadSurname Khazaieeتلفن همراهتلفن دفتر ۰۲۱-۲۲۱۳۷۸۱۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر سعادت آباد خ کوهستان سرو ۴پ ۴ واحد ۴ساعات حضور...

محمدرسول شایگان - Mohamad Rasoul Shayegan وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۲۹نام محمدرسولنام خانوادگی شایگانFirst name Mohamad RasoulSurname Shayeganتلفن همراهتلفن دفتر ۶۶۷۰۱۷۱۷وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر میدان فردوسی ضلع جنوب غربی پلا...

راهله شومالی - Raheleh Shoumali وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۶۰نام راهلهنام خانوادگی شومالیFirst name RahelehSurname Shoumaliتلفن همراهتلفن دفتر ۲۲۴۵۰۲۰۳وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر شهرک قائم کوچه سوسن پلاک ۳۶ طبقه دومساعات حض...

محمدجعفر زارعی - Mohammadjafar Zarei وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۳۰نام محمدجعفرنام خانوادگی زارعیFirst name MohammadjafarSurname Zareiتلفن همراه ۹۱۲۱۱۴۴۴۷۰تلفن دفتر ۹۱۲۱۱۴۴۴۷۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر میدان فاطمی- بلوار گلها پلاک...

بهروز طالب جان نثار حسینی - Behrooz Taleb Jan Nesar Hosseini وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۶۱نام بهروزنام خانوادگی طالب جان نثار حسینیFirst name BehroozSurname Taleb Jan Nesar Hosseiniتلفن همراه ۹۹۱۲۸۸۰۲۱۲تلفن دفتر ۰۲۱-۸۸۶۰۲۵۵۷وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر ت...