وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل اقدام علیه امنیت نظامی در هر حال، به نظر می رسد که پرهیز قانونگذار از تفکیک قائل شدن بین جرایم ضد امنیت داخلی و جرایم ضد امنیت خارجی به دلیل آن است که قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هریک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود، چون این دو ممکن است با یکدیگر همپوشانی هایی داشته باشند.حتی برخی اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند که امنیت کش...