وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

سارا میرزا محمدی - Sara Mirzamohammadi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۴۵نام سارانام خانوادگی میرزا محمدیFirst name SaraSurname Mirzamohammadiتلفن همراهتلفن دفتر ۸۸۱۷۲۳۸۷وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خیابان احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۱۰...

حمیدرضا بختیاری - Hamidreza Bakhtiari وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۱۴نام حمیدرضانام خانوادگی بختیاریFirst name HamidrezaSurname Bakhtiariتلفن همراه ۹۱۲۲۱۴۱۵۷۱تلفن دفتر ۲۲۲۶۲۷۷۷وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خیابان شریعتی پایین تر از حس...

اصغر عربیان - Asghar Arabiyan وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۴۶نام اصغرنام خانوادگی عربیانFirst name AsgharSurname Arabiyanتلفن همراهتلفن دفتر ۰۲۱-۴۴۸۶۵۵۰۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خ حصارک -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات د...

حسین قاسمی - Hosein Ghasemi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۱۷نام حسیننام خانوادگی قاسمیFirst name HoseinSurname Ghasemiتلفن همراه ۹۱۲۶۱۳۵۳۷۶تلفن دفتر ۴۴۷۳۸۹۳۶وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر بزرگراه شهید خرازی خیابان نهاوند خیابان خرم آباد...

حسن موفق - Hasan Movaffagh وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۴۷نام حسننام خانوادگی موفقFirst name HasanSurname Movaffaghتلفن همراهتلفن دفتر ۸۸۳۲۶۶۸۵-۷وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خیابان مطهری خیابان مفتح شمالی نرسیده به میدان هفت تیر - ب...

فرهاد لطیفی - Farhad Latifi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۱۸نام فرهادنام خانوادگی لطیفیFirst name FarhadSurname Latifiتلفن همراهتلفن دفتر ۲۶۴۰۱۶۰۸وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر میرداماد- روبروی بانک مرکزی- برج رز میرداماد - طبقه ۳ - وا...

سید حسام الدین موسوی - Seyed hesameddin Mosavi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۴۸نام سید حسام الدیننام خانوادگی موسویFirst name Seyed hesameddinSurname Mosaviتلفن همراهتلفن دفتر ۸۸۱۷۸۴۳۲وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خیابان شریعتی- کوچه ...

حجت اله محمدی داراب - Hojatolah Mohamadi darab وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۱۹نام حجت الهنام خانوادگی محمدی دارابFirst name HojatolahSurname Mohamadi darabتلفن همراهتلفن دفتر ۸۸۸۸۲۹۲۱وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر میدان ونک ابتدای خیا...

حسین رازقندی - Hossein Razghandi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۴۹نام حسیننام خانوادگی رازقندیFirst name HosseinSurname Razghandiتلفن همراهتلفن دفتر ۰۲۱-۸۸۹۹۷۸۴۲وضعیت اشتغال تودیع پروانهدرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر خ فاطمی روبروی سازمان آب جنب سازمان خدمات در...

امیرحسین فتحی - Amir Hossein Fathi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۹۸۲۰نام امیرحسیننام خانوادگی فتحیFirst name Amir HosseinSurname Fathiتلفن همراه ۹۱۲۱۰۱۹۰۰۰تلفن دفتر ۲۲۲۴۷۴۳۳وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر تهراننشانی دفتر شمیران خیابان فرمانیه نبش کوچه گل ...