وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل توقیف یا اخفای غیرقانونی در تهران این جرم، که علیه آزادی تن دیگری ارتكاب مییابد، در ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات» به این شرح مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است: «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی با نیروهای مسلح یا غير آنها، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار، در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ۳، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید، به یک تا ...