وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

[nextpage title="جرایم علیه آزادی رفت و آمد"] بهترین وکیل جرایم علیه آزادی رفت و آمد تهران آزادی رفت و آمد که آزادی تن مصداقی از آن است از حقوق طبیعی و بنیادین هر انسان است که به موجب آن «شخص در رفت و آمد، اقامت و ترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج کشور آزاد باشد و از توقيف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند».این آزادی مطلق نیست زیرا «آزادی مطلق چیزی جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعی نی...